Twitter
Facebook
Instagram

Tietosuojaseloste

1. Johdanto

Pentaleap Oy (”Yhtiö”) sitoutuu suojaamaan Yhtiön sovelluksen Electorate (”Sovellus”). Yhtiö noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
Tämä tietosuojaseloste sisältää henkilötietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä henkilötietoja käytetään. Mikäli et hyväksy tätä tietosuojaselostetta, älä käytä Yhtiön Sovellusta. Käyttäessäsi Yhtiön Sovellusta, hyväksyt tämän tietosuojaselosteen sisällön ja sitoudut sitä noudattamaan.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Yhtiö kerää ja käsittelee tiettyjä Sovelluksen käyttäjien henkilötietoja, jotta:
– Käyttäjän voidaan rekisteröidä Yhtiön Sovelluksen käyttäjäksi;
– Yhtiö voi todentaa henkilön aitouden ja varmistaa kerättyjen tietojen pohjalta luotujen tilastojen laadun;
– Käyttäjä voi käyttää Yhtiön Sovellusta;
– Käyttäjälle voidaan saattaa tiedoksi uutisia ja tiedotteita;
– Käyttäjälle voidaan käyttäjän hyväksynnän mukaisesti markkinoida Yhtiön tai valittujen kolmansien osapuolten palveluita;
– Yhtiö voi parantaa käyttäjän Yhtiön Sovelluksen käyttökokemusta keräämällä käyttötietoa;
– Yhtiön Sovellusta voidaan hallinnoida.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Yhtiö käsittelee henkilötietoja henkilötietojen keräämisen tarkoituksien edellyttämässä laajuudessa
– Hoitaakseen sopimuksesta johtuvat velvollisuutensa;
– Täyttääkseen lainsäädännöstä johtuvat velvoitteensa;
– Ylläpitääkseen ja kehittääkseen liiketoimintaansa esimerkiksi markkinoinnin ja käyttökokemuksen parantamisen yhteydessä.

3. Mitä tietoja keräämme?

Sovellus kerää käyttäjistään tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja:

Yhtiölle antamasi tiedot
Käyttäjäksi rekisteröinnin yhteydessä kerätään:
– Nimi
– Sähköposti
– Ikä
– Sukupuoli
– Koulutustaso (Peruskoulutus, Ylempi koulutus, Korkeakoulu)
– Tulotaso (0-20000, 20000 – 50000, 50000+)
– Sosiaalinen asema (Yrittäjä, Palkollinen, Työtön, Opiskelija, Eläkeläinen, Kotiäiti/isä)
– Postiosoite
– Asuuko henkilö taloudessa, jossa on lapsia
– Puhelinnumero

Lisäksi Yritys käsittelee vastauksia, joita Käyttäjä Sovellukseen syöttää. Kerättyjen tietojen perusteella vastausten Yhtiö varmistaa luotujen tilastojen laadun.

Sovelluksen käytöstä havainnoidut ja johdetut tekniset tiedot:
Yhtiö käyttää erilaisia teknologioita kerätäkseen, säilyttääkseen ja analysoidakseen tietoa Sovelluksen käytöstä. Tällöin tietoja voidaan saada gps-paikannuksen, IP-osoitteen sekä muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

4. Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?

Yhtiö säilyttää käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan palvelun tarjoamista varten tai lain salliman enimmäisajan.

5. Tiedonannot kolmansille

Käyttäjän antamista vastauksista koostetaan grafiikkaa, jossa on saatettu hyödyntää myös Sovelluksen käytöstä havainnoituja tietoja. Luovutamme anonymisoitua tilastotietoa mielipide- ja markkinointitutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin. Lisäksi saatamme luovuttaa tietoja seuraavissa tapauksissa:

Suostumuksesi
Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, saatamme jakaa käyttäjän tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa.

Palveluntarjoajat
Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita Yhtiölle tämän tietosuojaselosteen määrittelemissä tarkoituksissa.

Oikeudellisista syistä
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

6. Kansainväliset tietojen siirrot

Yhtiö ei siirrä käyttäjien henkilötietoja ETA:n ulkopuolelle pois lukien Yhtiön ETA:n ulkopuolella sijaitseva henkilöstö ja juridiset yksiköt ja/tai palvelun tarjoamista varten tarvittavat kolmannet osapuolet, joille tiedon siirtämiseen käyttäjä on antanut sivustolla luvan. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. Tietojen suojaus

Yhtiö käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Henkilötietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.

8. Alaikäiset

Yhtiön tarjoama Sovelluksen ikäraja on 13 vuotta. Yhtiö pyytää alaikäisiä hankkimaan huoltajan suostumuksen ennen kuin alaikäinen tallentaa henkilötietojaan. Suosittelemme huoltajia säännöllisesti seuraamaan huollettaviensa Internetin, sovellusten ja sivuston käyttöä.

9. Kolmansien palvelut

Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Yhtiön Sovellukseen emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tai sovellusten tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen ja sovellusten tietosuojaselosteet.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Yhtiö voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Jos tietosuojaselosteeseen tulee muutoksia, ilmoitamme näistä muutoksista aina tässä tietosuojaselosteessa.

11. Sinun oikeutesi

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja yhteystietorekisteriin on talletettu. Toimitamme tiedot lain edellyttämässä muodossa.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista
Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin sovellustamme.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä
Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää sovellustamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme viesteihin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus
Mikäli tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

12. Oikeuksiesi käyttäminen

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta alla oleviin osoitteisiimme. Mikäli pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Mikäli koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

13. Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä on:
Pentaleap Oy
Paavo Havaksen tie 5 D 306
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on:
Juha Repo,
Puhelin: +358408373570
Email: juha.repo@electorate.eu